ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU

Devletin temel görevi vatandaşların huzur ve güveninin temini ile can ve mal emniyetinin sağlanmasıdır. Devlet bu görevini genel kolluk görelileri ile sağlamaktadır.

Özel güvenlik, suçların çeşitlenerek çoğalması sonucu devletin tüm kesimlere ulaşmada zafiyet oluşmaması için yardımcı bir unsur olarak 1981 yılında 2495 sayılı kanun ile bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunla başlamıştır.

26.06.2004 tarihinde 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik alanı genişlemiş ve yasada yeni hali ile yerini almıştır.

CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI :

 1. Kamu Hukuku: Şahısların, toplumun, devletle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarıdır. Bunlar ;
 • Anayasa Hukuku: Devletin rejimini, şeklini, ilkelerini, yapısını, devlet organlarının görev ve yetkilerini, bunların birbirleri ile ilişkilerini, temel hak ve hürriyetleri düzenleyen kurallardır.
 • İdare Hukuku: Devlet idaresinin teşkilat ve işleyişini, kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır.
 • Ceza Hukuku: Suç teşkil eden eylem ve davranışları, bunlara uygulanacak cezaları gösteren kurallardır.
 • İş Hukuku: İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallardır.
 • Vergi Hukuku: Devlet ve Şahıslar arasındaki vergi ilişkilerini düzenler.
 • Devletler Umumi Hukuku: Bağımsız devletlerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenler.
 • Özel Hukuk: Kişiler ve şahıslar arasındaki ilişkileri düzenler hukuk kurallarıdır.
 • Medeni Hukuk
 • 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 818 Sayılı Borçlar Kanunu
 • Ticaret Hukuku: Kişiler ve şahıslar arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır.
 • Devletler Özel Hukuku: Çeşitli devletlere mensup bulunan, farklı milliyetlerden olan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerinde hangi devletin kurallarının uygulanacağı veya davalara hangi devletin mahkemesinin bakacağını düzenleyen kurallardır.

KOLLUK FAALİYETLERİNİN TÜRLERİ :

 1. İdari Kolluk Faaliyetleri: Suç işlemeden önceki önleyici faaliyetler.
 2. Adli Kolluk faaliyetleri : Suç işlendikten sonraki faaliyetler.

KOLLUK TÜRLERİ:

 1. Adli Kolluk : Olay yeri inceleme ekibi, Kriminal ekibi, bomba imha vs.(Uzman Ekipler)
 2. İdari Kolluk
 • Genel idari Kolluk : İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet, Jandarma, Sahil Güv.
 • Özel İdari Kolluk : Orman Muhafaza, Zabıta, Askeri inzibat,5188 S.ÖGG, Köy korucuları, Tarım Ürünlerini koruma bekçisi, gümrük muhafaza,
 • Özel Güvenlik Şirketleri(Ticari Amaçlı): Ücret karşılığında eğitim ve güvenlik hizmeti veren şirketlerdir.
 • Elektronik Gözlem ve Haberleşme Hizmetleri: Ücret karşılığında güvenlik amaçlı, önceden haber alma faaliyetlerini yürütmek üzere görev yaparlar.

GENEL (İDARİ )KOLLUK PERSONELİ:

1.POLİS: Görevini Silahlı icra eden ve inzibat kuvveti olarak tanımlanmıştır.

 1. İdari Polis
 2. Adli Polis
 3. Siyasi Polis: Devletin genelinde görev yapar(MİT, İSTİHBARAT vs.)
 4. Trafik Polisi:2918 sayılı karayolları trafik kanunu
 5. Polis Çevik Kuvvet: Toplumsal olaylara karşı mücadele
 6. Kaçakçılık ve organize Suçlarla mücadele polisi
 7. Çocuk Polisi
 8. Olay yeri İnceleme Polisi (adli)

2.JANDARMA: Emniyet ve asayiş ve kamu düzeni sağlamak için kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren askeri, silahlı kolluk kuvvetidir.

GENEL KOLLUK / ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ:

 1. Faaliyet Alanları:
 2. Görev Alanları:
 • Polis: Merkez sınırlarına kadar
 • Jandarma: Merkez sınırı dışında kalan bölgeler
 • Özel Güvenlik: Görev alanları(Komisyon tarafından belirlenen yerlerde.)
 1. Yetki: Özel kolluğa genel kolluk yetkileri verilemez.
 2. Bağlı oldukları makam: Genel kolluk merkezde içişleri bakanlığına bağlıdır.
 • İdari yönden: Mülki idare amirine
 • Adli yönden: Adliyeye bağlıdır.
 1. Özel Kolluk: İdari yönden Bağlı oldukları bakanlıklara ve müdürlüklere, mülki amire
 2. Özel Güvenlik-kolluk(Ticari maçlı):Özlük hakları bakımından iş kanunu ve çalıştıkları şirket ve yönetime bağlıdır.

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN TABİ OLDUĞU YASAKLAR:

a) Görev Dışında çalıştırma yasağı

b) Grev yasağı

c) Görevden Uzaklaştırma yasağı

d) Özel Güvenlik kimlik belgesini kullanma ve Başkasına Kullandırma yasağı

e) Özel güvenlik personelinin silahının görev alanı dışına çıkarma yasağı

f) Amacı dışında faaliyet gösterme yasağı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR:

a) Özel güvenlik kimlik kartı edinme hakkı

b) Kıyafet edinme hakkı

c) Eğitim hakkı

d) Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Hakkı

e) Tazminat hakkı(iş sözleşmesi,toplu iş sözleşmesi,2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hk. kanun. Bu sözleşmeler ve kanunda belirtilen tazminat miktarında en yüksek olanı esas alınarak ödeme yapılır. Bu tazminat 4857 sayılı iş kanununa göre diğer tazminatların ödenmesine engel olmaz.

f) Güvenlik ve Koruma hiz. dışında başka görevlerde çalıştırılmama hakkı.

g) Lokavt

h) Sendikalara üye olma hakkı.(2821 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren sendikalar)

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YETKİLERİ:

HİZMET: Amir tarafından emredilen veya yasaklanan işe denir.

GÖREV: Hizmetin gerektirdiği işleri yapmak, yasakladığı işleri yapmamaktır.

YETKİ: Bir işi yapma veya bir harekette bulunmaya hakkı olmaya denir.

HUKUKTA YETKİ: Kamusal güç kullanma iktidarı yetkisidir.

EMİR: Amir tarafından yapılması istenen hizmetin yazılı veya sözlü olarak bildirilmesidir.(Kanuna uygun olması gerekir. ÖR: Genelge, talimat, tamim)

AMİR: Emretme yetkisine ait sahip kişi.

MEMUR: Aynı kurum ve kuruluş içinde daha alt rütbelerde veya emir alma durumunda

bulunan kişidir.

ÜST: Aynı meslek gurubu içinde rütbe ve makamca diğerlerinden üst durumda bulunan kişidir.

AST: Aynı meslek gurubu içinde rütbe ve makamca diğerlerinden daha alt sıralarda durumda bulunan kişidir.

KANUNSUZ EMİR: Kanunda açıkça suç sayılmayarak, kanuna aykırı olarak verilen emirdir.

Emri alan ast durumundaki kişi durumu fark ettiğinde emri yerine getirmez ve amirine durumu bildirir. Ancak amir emri yazılı olarak tekrarlarsa ast durumundaki kişi emri yerine getirir ve ast sorumlu olmaz.

Konusu suç oluşturan emir Hiçbir suretle yerine getirilemez. Herkes sorumlu olur.

ARAMA / ADLİ ARAMA / İDARİ ARAMA /GÜVENLİK KONTROLÜ:

 1. Adli Arama ve karar verme yetkisi: Hakim karar verir. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda C. Savcısı veya Kolluk amiri
 2. Arama Zaman Bakımından; Gündüz yapılır(Gündüz: Güneş doğmadan 1 saat önce ve güneş battıktan sonra 1 saat sonraki zaman kadar geçen süre

Gece: Güneş battıktan 1 saat sonra güneş doğmadan 1 saat önceki zaman )

Ancak: Gündüz yapılan aramada gece devam edebilir.

 1. Yer bakımından: Kapalı alan-açık alan
 2. Karar alınmadan yapılacak aramalar

ÖNLEME ARAMASI: …Hakim ,C. Savcısı veya Kolluk amiri

GÜVENLİK KONTROLÜ : Amaç, sorumlu olduğumuz bölgenin emniyet ve asayişini tehlikeye düşürecek her türlü şeyi tespit etmektir.(tespit görevi)

ARANMASI ÖZEL HÜKÜMLERE BAĞLI OLAN KİŞİLER:

Adli yönden      :

 • Milletvekilleri
 • Diplomatlar
 • Hakim ve savcılar
 • Avukatlar
 • Noterler

Diğer durumlarda:

 • Yaşlılar
 • Çocuklar
 • Engelliler
 • Ziyaretçiler
 • Personel
 • Hamile bayanlar vs.

EL KOYMA : Adli soruşturma dolayısıyla suçun meydana gelme vasıtalarından olan veya müsadereye tabi olunan veya suç teşkil eden eşyalara veya delil niteliği taşıyan eşyaların sahibinin rızası olmaksızın resmi makamlarca muhafaza altına alınarak geçici olarak kullanma tasarrufuna ve zilyetliğine son verilmesi işlemidir.

 1. a) Adli el koyma
 2. b) Önleme amaçlı el koyma / muhafaza altına alma

KİMLİK TESPİTİ: Genel kolluk yetkilidir.( ÖGG bu yetkiyi kullanamaz.)

KİMLİK SORMA: Genel kolluk ve ÖGG yetkilidir.

YAKALAMA YETKİSİ: Kişilerin özgürlüklerinin geçici olarak kısıtlanmasıdır.

 1. a) Adli amaçlı Yakalama
 2. b) Önleme amaçlı Yakalama

SUÇÜSTÜ( MEŞHUT SUÇ): işlenmekte olan suça müdahale etmek.

GÖZ ALTINA ALMA/MUHAFAZA ALTINA ALMA: Yakalamanın sonucu olarak kanunun yetki verdiği hallerde, yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin kurumlar ve kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeden zorunlu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulmasıdır. 24 saati geçemez. Hakim veya mahkemeye gönderilme zamanı 12 saati geçemez. C. Savcısı Toplu suçlarda her defasında 1 günü geçmemek üzere toplam 3 güne kadar süreyi uzatabilir.

ZOR KULLANMA YETKİSİ: Kişilerin kendisine ve başkalarına zarar vermelerini engellemek ve yasaların emrettiği kurallarla uyulmasını temin etmek için ve herkesin temel hak ve hürriyetlerden eşit bir şekilde istifade etmesini sağlamak için hukuka uygun şekilde usulüne göre kuvvet kullanmayı ifade eder.

ZOR KULLANMANIN UNSURLARI:

 1. Zorunluluk unsuru(meşru müdafaa hali- M.K. md.981,B.K. md.52 ,T.C.K.Md.25)
 2. Denge Unsuru
 3. Kanun hükmü, yetkili merciin emrini icra(Kanunilik ilkesi)
 4. Amaca Ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

ZARURETHALİ: Yasak olan bir şeyi yapmak zorunda olmak demektir.

Tanım: Bir kimsenin kendisinin veya diğer bir şahsın şahıs veya mal varlığını korumak için bir başkasının malına bilerek zarar vermesidir.

ÖR: Ölmemek için fırından ekmek çalan kimsenin hareketi gibi bir çok örnek verilebilir.

ZOR KULLANMANIN DERECELERİ:

 1. Fiziki görünüş(bedeni kuvvet-ikaz)
 2. Maddi Kuvvet( Jop, kelepçe, barikat, vb.)
 3. Silah kullanma( En son çaredir)

SİLAH TAŞIMA YETKİSİ:

 1. ÖGG 5188 sayılı kanundan alır( Md.3-8) ve 6136 S.K.
 2. Görev alanı dışına çıkaramazlar
 3. ÖGG silahını görev alanı dışına çıkarırsa Görevini kötüye kullanmış sayılır ve maddi para cezası yanında kimlik kartı iptal edilir.

          ÖGG İNSAN HAKLARI İHLALLERİ:

 1. Hürriyeti( özgürlüğü) Tahdit( Hürriyeti Kısıtlama-Engelleme)
 2. Haksız Üst arama
 3. Konut dokunulmazlığını ihlal
 4. Öğrendiği suçu ilgili mercilere bildirmeme
 5. Görevi ihmal
 6. Görevi kötüye kullanma
 7. İşkence ve eziyet
 8. Zor kullanma yetkisini aşma
 9. Güveni kötüye kullanma
 10. Sır aklamamak gibi.

          ÖG. GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜLERİ :

Görevlerini yaparlarken, karşılaşacakları çeşitli suçlarda görevlerini yapabilmeleri için, görevleri esnasında karşılaştıkları mağduriyetlerde, olaya Türk Ceza Kanununda memur gibi bakılır. Kendi işledikleri suçlarda da soruşturma ve ceza aşaması memur gibi olur.

*ARAMA / ADLİ ARAMA / İDARİ ARAMA /GÜVENLİK KONTROLÜ

*EL KOYMA

*SUÇÜSTÜ( MEŞHUT SUÇ): işlenmekte olan suça müdahale etmek.

*GÖZ ALTINA ALMA/MUHAFAZA ALTINA ALMA: Yakalamanın sonucu olarak kanunun yetki verdiği hallerde, yetkili merci önüne çıkarılması gereken kişilerin kurumlar ve kişilerce teslim alınana kadar sağlıklarına zarar vermeden zorunlu ölçüde özgürlüklerinin kısıtlanıp alıkonulmasıdır. 24 saati geçemez. Hakim veya mahkemeye gönderilme zamanı 12 saati geçemez. C. Savcısı Toplu suçlarda her defasında 1 günü geçmemek üzere toplam 3 güne kadar süreyi uzatabilir.

*ZOR KULLANMA YETKİSİ.

ZOR KULLANMANIN UNSURLARI:

 1. Zorunluluk unsuru(meşru müdafaa hali- M.K. md.981,B.K. md.52 ,T.C.K.Md.25)
 2. Denge Unsuru
 3. Kanun hükmü, yetkili merciin emrini icra(Kanunilik ilkesi)
 4. Amaca Ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir.

ZOR KULLANMANIN DERECELERİ:

 1. Fiziki görünüş(bedeni kuvvet-ikaz)
 2. Maddi Kuvvet( Jop, kelepçe, barikat, vb.)
 3. Silah kullanma( En son çaredir)

*SİLAH TAŞIMA YETKİSİ:

 1. ÖGG 5188 sayılı kanundan alır( Md.3-8) ve 6136 S.K.
 2. Görev alanı dışına çıkaramazlar
 3. ÖGG silahını görev alanı dışına çıkarırsa Görevini kötüye kullanmış sayılır ve maddi para cezası yanında kimlik kartı iptal edilir.

Özel Güvenlik yapılacak yerin görev alanı ve yapılacak görevin ifa şekli komisyon kararı ile belirlenir. Özel Güvenlik Komisyonu, gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Komisyon, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve çekimser oy kullanılamaz. Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır.  Kanunun

3 üncü maddesinde belirtilen istisnai haller dışında, Komisyonun olumlu kararı olmadan vali tarafından özel güvenlik izni verilemez.

Özel güvenlik komisyonu, her ilde valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığının temsilcilerinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde Komisyona, ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi yada kuruluşun temsilcisi Komisyonun ilgili toplantısına üye olarak katılır, tarafından imzalanır ve Karar Defterine kaydedilir. Kamuya açık alanlarda üst araması, 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır

Özel güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği anlaşıldığında, mülki idare amirleri genel kolluğu görevlendirir. Bu taktirde özel güvenlik görevlileri mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emrine girer.

62
Oluşturma tarihi

Özel Güvenlik Hukuku Test

1 / 100

Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?

2 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yetkilerinden değildir?

3 / 100

Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?

4 / 100

Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katılmaz?

6 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

7 / 100

Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

8 / 100

“Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce ……… görüşü alınır” Cümlesinde boşluk olan bölümde hangisi yer almalıdır? (Yönetmelik ile değişti Komisyon kararı Valinin onayı ile tayin edilir.)

9 / 100

Vali tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?

10 / 100

Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

11 / 100

Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi durumda yetkilerini kullanamaz?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

13 / 100

5188 sayılı kanun uyarınca yapılması gereken güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ne kadar süre içerisinde sonuçlandırılmalıdır?

14 / 100

26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlükten kaldırdığı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunun kanun numarası aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 100

Özel güvenlik birimi …… kararları ile kurulurken özel güvenlik şirketi …… kararı ile faaliyete geçer?

16 / 100

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

17 / 100

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

l-İçişleri bakanlığı

ll-Özel güvenlik eğitim kurumları

lll-Üniversiteler

lV-Milli eğitim bakanlığına bağlı özel okullar

V-Özel hocalar

18 / 100

Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlilerin hangi makama kaç gün içerisinde bildirilir?

19 / 100

Şüphelinin üzerinde bulunduğu ve taşıması yasak olan bıçağı alan ve işlem yapmadan şüpheliyi de bırakan ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) hangi suçu işlemiştir?

20 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

21 / 100

5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makam tarafından denetlenir?

22 / 100

Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?

23 / 100

Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?

24 / 100

Toplantı, konser, sahne gösterileri vb etkinliklerde para veya değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı olmadan ……… tarafından özel güvenlik izni verilebilir?

25 / 100

Özel güvenlik şirketlerine yönetici olabilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

26 / 100

Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içerisinde hangi işte çalıştırılmalıdır?

27 / 100

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi müeyyide uygulanır?

28 / 100

Özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?

29 / 100

“Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır” Hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevlerinden değildir?

32 / 100

Hırsızlık suçunun failini yakalayarak etkisiz hale getirdikten sonra onu döven özel güvenlik görevlisi için aşağıda belirtilenlerden hangileri söz konusudur?

1.. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşmıştır

2.. Haksız tahrik üzerine böyle davranmıştır

3.. Kasten yaralama suçu işlemiştir

4.. Meşru müdafaa halindedir

5.. Memuriyet nüfuzunu kötüye kullandığı için cezası ağırlaşacaktır

6.. Kanun hükmünü icra etmiştir

33 / 100

Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 100

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

35 / 100

Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz?

36 / 100

Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalışabilir?

37 / 100

Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri için söylenemez?

39 / 100

5188 sayılı yasanın 23.maddesinde özel güvenlik görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?

40 / 100

4857 sayılı İş kanununa göre “Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir” Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Ramazan bayramının 3 gününde de çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?

41 / 100

Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

42 / 100

İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 100

Anayasamız madde 17/3’de “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz.” Diyerek neyi güvence altına almıştır?

44 / 100

“Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve bunlara el konulamayacağı” aşağıdakilerden hangisiyle güvence altına alınmıştır?

45 / 100

Temel hak ve hürriyetler …………

46 / 100

Kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunan kimse hangi suçu işlemiş olur?

47 / 100

Aşağıdaki şıklardan hangisi şüpheli-sanık haklarındandır?

48 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk görevlilerine zor kullanma yetkisi veren kanunlardır?

49 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur?

50 / 100

Emanete alma sırasında tehlikede olan temel kişi hakkı hangisidir?

51 / 100

5188 sayılı yasanın 20.maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir?

52 / 100

Meşru savunmanın sınırının aşılması hangi halde kabul edilebilir?

53 / 100

Meşru savunma halinin var olması için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

54 / 100

Meşru savunma hakkının doğabilmesi için saldırının hangi hakka yönelmiş olması gerekir?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmada aranan saldırının şartlarından değildir?

56 / 100

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik faaliyet izninin alınması ve sona erdirilmesi bakımından yanlıştır?

57 / 100

Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan yada kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suçu işlemiş olur?

58 / 100

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik komisyonunun görevi değildir?

59 / 100

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve fişekler bakımından yanlıştır?

60 / 100

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mülki amirlerinin yetkileri ve genel güvenlik hizmetleri bakımından yanlıştır?

61 / 100

Hangisi aramanın kurallarından değildir?

62 / 100

5188 sayılı kanun ile özel güvenlik görevlisine verilen yakalama yetkisinin verildiği durum en genel olarak nasıl ifade edilebilir?

63 / 100

5188 sayılı kanunun atıfta bulunduğu Medeni Kanun m.981’in konusu nedir?

64 / 100

5188 sayılı kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunun m.24’ün konusu nedir?

65 / 100

5188 sayılı kanunun atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunun m.25’in konusu nedir?

66 / 100

Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması halinde, Türk Ceza Kanununda yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

67 / 100

5188 sayılı kanuna göre, bir özel güvenlik görevlisi işyerine giderken yol kenarındaki bir evden imdat istenmesi halinde ne yapması gerekir?

68 / 100

Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir?

69 / 100

Geçici durumlarda özel güvenlik izni hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

70 / 100

Özel güvenlik izni müracaatları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

71 / 100

Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyedliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununa göre “Yakalama emri” düzenlemeye yetkili değildir?

73 / 100

Aşağıdaki durumlardan hangisi her halükarda özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez?

74 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel kriter nedir?

75 / 100

Bir özel güvenlik görevlisi ile bir genel kolluk görevlisinin birlikte görev yapmaları durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru seçenektir?

76 / 100

Kanunsuz emirle ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?

79 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin kaçan ağır cezayı gerektiren bir suçu işleyerek kaçan bir kişiyi yakalamak için silah kullanması halinde, hukuka uygunluk sebeplerinden hangisinden söz edilir?

80 / 100

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartlarından değildir?

81 / 100

4857 sayılı iş kanuna göre, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb sebeplere dayalı ayrım yapılmaması hangi ilkeyi/yasağı ifade eder?

82 / 100

4857 sayılı iş kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

83 / 100

4857 sayılı iş kanununa göre iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması için sözleşme süresinin en az ne kadar olması gerekir?

84 / 100

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması kimin iznine bağlanmıştır?

85 / 100

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdaki kanunlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine zor kullanma yetkisi vermez?

86 / 100

Ceza Mahkemesi Kanununun 90.maddesine göre yaptığı yakalama işlemi hangi anayasal hakka yapılan bir müdahaledir?

87 / 100

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre aşağıdaki yerlerin hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı çalıştırılmasına veya silahlı olarak görev yapmasına izin verilen yerlerdendir?

88 / 100

Özel güvenlik görevlileri, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşya hakkında uyguladığı işlem hangi anayasal hakkın kullanılmasını sınırlandırmaktadır?

89 / 100

1-Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz

2-Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hüküm olunamaz

Yukarıdaki cümleler Türk Ceza Kanunundaki hangi temel ilkeyi ifade eder?

90 / 100

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticilerinin karşılayacakları yaptırım/yaptırımlar nelerdir?

91 / 100

Özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre, aşağıdakilerden hangi seçenekte özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran bir özel güvenlik görevlisinin karşılaşabileceği yaptırımlar tam olarak sayılmıştır?

92 / 100

Özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre, özel güvenlik görevlileri görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı hangi meslek grubu gibi cezalandırılır?

93 / 100

Türk Ceza Kanununa göre, bir özel güvenlik görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişinin işlediği suçun adı nedir?

94 / 100

Türk Ceza Kanununa göre, bir rütbe veya kamu görevinin veya mesleğin resmi elbisesini yetkisi olmaksızın alenen ve başkalarını yanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayan nişan veya madalyaları takan kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

95 / 100

Türk Ceza Kanununa göre, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine yarar sağlanması için vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir?

96 / 100

Anayasa madde 38’de yer alan “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz” ilkesinin genel adı nedir?

97 / 100

Anayasada yer alan “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” ilkesinin gerçekleştirmek istediği temel insan hakkı/özgürlüğü hangisidir?

98 / 100

Aşağıdakilerden hangisi PVSK m.4/A’ya göre, kolluğun durdurma ve arama yetkisini kullanmasının öncelikli şartıdır?

99 / 100

PVSK m.4/A’ya göre aşağıdakilerden hangisi durdurulan ve kendisine kimlik sorulan kişinin belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmasının öncelikli müeyyidesidir?

100 / 100

Bir kişiyi ısıran bekçi köpeği ile ilgili yapılması gerekenlerden değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 50%

0%